کد شبا

?>
الگوریتم اعتبارسنجی کد شبا بانکی
۱۱ بهمن ۱۴۰۰

الگوریتم اعتبارسنجی کد شبا بانکی

شناسه حساب بانکی ایران(کد شبا) یک شناسه منحصر به فرد برای هر حساب بانکی است که شامل 26 کاراکتر است و توسط قوانین و دستورالعمل های IBANN(مخفف شماره حساب بانکی بین المللی) تنظیم می گردد